Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE NOTARIUSZA

NOTARIUSZ OC OBOWIĄZKOWE i PŁATNIK ŚWIADCZEŃ PUBLICZNYCH

 

Dla kogo?

Ubezpieczenie OC Notariusza skierowane jest do Notariuszy wykonujących zawód na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie. Zgodnie z art. 19 a mają oni obowiązek ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej Notariusza, podczas wykonywania czynności.

Notariusz ubezpieczenie- Korzyści

 • spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy – Prawo o notariacie
 • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem działalności
 • wiarygodność ubezpieczonego
 • poczucie bezpieczeństwa Notariusza – w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany, ubezpieczyciel wypłaca osobie trzeciej należne odszkodowanie
 • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową
 • ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta
 • sprawna i rzetelna obsługa, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC Notariusza

 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Notariuszy (Dz. U. Nr 218 z 2003 r. poz. 2148)
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Notariusza za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności Notariusza, o których mowa w art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
 • Minimalną sumę gwarancyjną w odniesieniu do jednego i do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia określa w/w Rozporządzenie. Wynosi ona równowartość w złotych kwoty 50.000 euro.

Ubezpieczenie OC Notariusza realizowane jest w ramach porozumienia w sprawie programu ubezpieczeniowego dla Notariuszy zawartego w dniu 19 stycznia 2011 r. pomiędzy PZU S.A. a Krajową Radą Notarialną.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia strat finansowych Notariusza jako płatnika świadczeń publicznych

 • Straty finansowe poniesione przez Notariusza w związku z pełnieniem przez niego funkcji płatnika świadczeń publicznych, będące wynikiem zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, wraz z odsetkami za zwłokę od powyższych należności.
 • Przez zdarzenie należy rozumieć zaniechanie poboru świadczeń publicznych lub ich pobór w wysokości niższej od należnej (trigger act committed) lub wydanie decyzji organu podatkowego stanowiącej podstawę powstania straty finansowej Notariusza, jeśli niewłaściwy pobór świadczenia miał miejsce w okresie przed zawarciem umowy ubezpieczenia (trigger claims made).
 • Zakres ubezpieczenia OC Notariusza zgodny z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia Notariuszy od strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych ustalonymi uchwałą nr 351/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 28 czerwca 2007r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010r.

Ubezpieczenie uwzględnienia modyfikacje wynikające z zapisów porozumienia w sprawie programu ubezpieczeniowego dla Notariuszy zawartego w dniu 19 stycznia 2011 r. pomiędzy PZU S.A .a Krajową Radą Notarialną.

 

KONTAKT Z DORADCĄ